9:36 pm Wednesday August 20, 2014

UJIAN

admin, December 3, 2012

Jenis Ujian di Fakultas Tarbiyah INSINU Jepara ialah

  1. Ujian Mata Kuliah
  2. Ujian Pra Proposal
  3. Ujian Komprehensif
  4. Ujian Skripsi/Munaqasyah